English Chủ Nhật, 15-09-2019, 21:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Đăng ngày: 19/08/2019; 244 lần đọc

Đó là mục tiêu của Kế hoạch​ thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Theo Kế hoạch, đến năm 2021, phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

 

100% các cơ sở giáo dục xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học; tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội; xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường; xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông...

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Nâng cao năng lực, phẩm chất và chấn chỉnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học…

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích