English Thứ Tư, 26-02-2020, 18:06 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119678597
Đang online: 181

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/09/2018; 340 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo các dự án đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu qủa, không đúng mục đích và quy hoạch được duyệt theo nội dung Công văn số 846/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉ​nh phê bình các địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích