English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87530280
Đang online: 109
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đăng ngày: 02/02/2019; 383 lần đọc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH​ ngày 28/12/2018quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 1); người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 2); Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 3); người làm công tác y tế (Phụ lục 4); an toàn, vệ sinh (Phụ lục 5).

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để xác định chi phí (giá) trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; chi trả hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích