English Thứ Hai, 23-09-2019, 15:16 (GMT+7)
 
 Ban dân tộc

Ban dân tộc

 

​BAN DÂN TỘC


Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3 829 002

Email: bdt@quangngai.gov.vn

Website: http://bandantoc.quangngai.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban

Ông Nguyễn Đức On                 Trưởng Ban

Ông Nguyễn Thế Nhân              Phó Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đức Vương           Phó Trưởng Ban.

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBN​D tỉnh. ​