English Thứ Năm, 24-01-2019, 05:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

89,2% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Đăng ngày: 12/02/2018; 612 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 268/QĐ-UBND phê duyệt số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Theo Quyết định trên, số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gồm có 8 chỉ số. Cụ thể như sau:

 

Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS): 89,2% (ứng với 1.036.624/1.161.957 người), tăng 2% so với năm 2016; Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 77,9% (ứng với 112.222/144.020 người), tăng 4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt: Không báo cáo chỉ số này (do không bố trí được nguồn kinh phí để lấy đủ số lượng mẫu nước quy định).

 

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 83,5% (ứng với 259.704/310.881 hộ), tăng 2,1% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS): 70,5% (ứng với 219.177/310.881 hộ), tăng 2,9% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS: 36,43% (ứng với 16.106/44.212 hộ), tăng 2,61% so với năm 2016; Số nhà tiêu HVS tăng thêm trong năm: 11.672 cái.

 

Chỉ số 4: Tỷ lệ trường học (bao gồm các điểm trường chính và các phân hiệu) có nước và nhà tiêu HVS: 68,7% (ứng với 890/1.296 trường), tăng 2,6% so với năm 2016; Tỷ lệ trường học có nước HVS: 6,6% (ứng với 86/1.296 trường); Tỷ lệ trường học có nhà tiêu HVS: 4,6% (ứng với 59/1.296 trường).

 

Chỉ số 5: Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS: 92% (ứng với 161/175 trạm); tăng 1,1% so với năm 2016; Tỷ lệ trạm y tế có nước HVS: 1,1% (ứng với 2/175 trạm); Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu HVS: 5,1% (ứng với 9/175 trạm).

 

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS: 64,6% (ứng với 98.884/153.035 hộ chăn nuôi gia súc), tăng 5,4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế: 7.563 người và thực tế: 6.982 người từ  công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp trong năm.

 

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng của các công trình cấp nước tập trung: Bền vững (8A): 6,87% (ứng với 34/495 công trình); Trung bình (8B): 43,23% (ứng với 214/495 công trình); Kém hiệu quả (8C): 21,62% (ứng với 107/495 công trình); Không hoạt động (8D): 28,28% (ứng với 140/495 công trình).

 

P.V

 ​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích