English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:24 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 02-12-2019; 253 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ươ​ng và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó chú trọng nội dung giải pháp phát triển kinh tế biển. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trong quý I/2020.

 

Sau khi ban hành Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6 và 05/12 hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

 

                                                                           V.N