English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:11 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quan hệ lao động

Đăng ngày: 29-11-2019; 992 lần đọc

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện cơ chế ba bên giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với người sử dụng lao động và đại diện người lao động trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tại doanh nghiệp, các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn trong tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ lao động cho doanh nghiệp, cho công nhân lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể; tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng nếp sống văn hoá trong công nhân và người lao động,…

Hàng năm, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, hàng tháng tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng được quan tâm thực hiện. Chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo và sử dụng được nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả. Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo ​hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cơ bản được thực hiện kịp thời, bảo đảm được quyền tham gia của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Đặc biệt, để giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ đình công, lãn công không theo trình tự pháp luật, hạn chế những thiệt hại của doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hài hoà quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động, tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết đình công, lãn công tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê mướn lao động,…đồng thời, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp…

 

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vai trò hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển quan hệ lao động hiệu quả chưa cao.

 

Vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp còn mờ nhạt, nhất là, tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước (toàn tỉnh hiện có 5.063 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 99.000 lao động, trong đó có 05 doanh nghiệp nhà nước với 2.842 lao động, 41 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 13.947 lao động và 5.017 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 78.100 lao động, nhưng chỉ có 184 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn), nguyên nhân chủ yếu do phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở chưa phù hợp với loại hình và điều kiện của doanh nghiệp; trình độ và năng lực của cán bộ tổ chức công đoàn còn hạn chế; vị trí của cán bộ công đoàn còn bị lệ thuộc về kinh tế và quản lý hoạt động của doanh nghiệp nên thiếu bản lĩnh đứng ra bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

 

Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp không muốn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc cho rằng thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật người lao động sẽ yêu cầu và đòi hỏi các quyền lợi mà doanh nghiệp chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp nên việc phối hợp với các cơ quan nhà nước trong các hoạt động tuyên truyền cũng như quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức đoàn thể còn hạn chế. Ngoài ra, người lao động tại các doanh nghiệp chủ yếu xuất thân từ nông thôn, đời sống còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên đôi khi chỉ thấy lợi ích trước mắt, chưa quan tâm đến nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quan hệ lao động.

 

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động, các cấp, ngành có thẩm quyền của tỉnh cần: tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý lao động, phát triển dạy nghề, tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, quan hệ lao động trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và xu thế phát triển của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý lao động trong bối cảnh mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và quan hệ lao động; thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực thi pháp luật lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại đơn vị dưới sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác...

 

T.Tình