English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:56 (GMT+7)
 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/11/2019)

Đăng ngày: 22-11-2019; 1415 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 của Chính phủ; khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; tham mưu, ban hành các chính sách theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; thực hiện các dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi; kiểm tra, xử lý gian lận trong việc hỗ trợ tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu Phi​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/11/2019)​.​

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019.

 

​Theo đó, các ngành, địa phương tích cực phát huy những kết quả đạt được, không chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo, điều hành; nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,…

 

Theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết để chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh khẩn trương trình UBND tỉnh các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. 

 

​Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan, trình UBND tỉnh để gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 24/11/2019 (trừ những nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Những nội dung gửi sau ngày 24/11/2019 sẽ không được đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 17 và chuyển sang kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện; chịu trách nhiệm và giải trình đối với sự chậm trễ (nếu có).

 

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

 

​Theo đó, năm 2020 tăng cường thanh tra trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

 

Đồng thời, tuân thủ Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Kế hoạch số 4074/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra cấp dưới; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý đầy đủ, nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật,...

 

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để góp phần ổn định chính trị - xã hội.

 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo đúng kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

 

Tham mưu, ban hành các chính sách theo hướng dẫn của Trung ương

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, UBND các huyện thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trong năm 2020.

 

​Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, p​hối hợp với sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia, giám sát của người dân, của nhà tài trợ; quy trình sử dụng, thủ tục thanh toán đơn giản và Cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử ​lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

 

​Chỉ đạo trên nhằm thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 10336/VPCP-V.I ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

 

Thực hiện các dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành và các huyện miền núi được hỗ trợ vốn thực hiện vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm tập trung thực hiện, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện dự án của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 

​Trường hợp chưa đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện, thực hiện chưa có hiệu quả hoặc đến ngày 31/01/2020 không có khả năng giải ngân hết 95% kế hoạch vốn được giao, khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh để thu hồi vốn về ngân sách tỉnh và bố trí thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định.

 

Kiểm tra, xử lý gian lận trong việc hỗ trợ tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Theo nội dung Công văn số 11/BCDDTLCP, trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh tại một số tỉnh, thành có tình trạng kê khai chưa c​hính xác, có dấu hiệu gian lận, trục lợi chính sách của nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu Phi, gây bức xúc trong dư luận, thiệt hại ngân sách của nhà nước và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1711/TCMT-MTMTTN ngày 03/5/2019, trong đó nêu rõ các nội dung thực hiện hoàn thành, chưa hoàn thành, các nguyên nhân chậm trễ, đề xuất phương án, kế hoạch xử lý để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy để xử lý toàn bộ khối lượng rác tồn đọng đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018.

 

Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại của Nhà máy, gồm: Hệ thống xử lý nước thải, nhà sản xuất phân vi sinh, nhà xưởng ủ rác...

 

Sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm, thì triển khai thực hiện hợp đồng xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.

 

Sở Xây dựng tổ chức ký hợp đồng với Công ty để xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 khi Công ty được phép gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác xử lý và nghiệm thu khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 làm cơ sở để Sở Tài chính thực hiện việc tạm ứng kinh phí cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (không quá 60% giá trị hợp đồng).

 

                                                           T.H (tổng hợp)​​​​​​​​​​​​​​​