English Thứ Ba, 25-02-2020, 20:20 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Đăng ngày: 10-09-2019; 286 lần đọc

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 320/TB-VPCP ngày 09/9/2019 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Trên cơ sở Quyết định, giao Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sửa đổi ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Chính phủ điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục tổ chức kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. Tăng cường đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VQH