English Thứ Bảy, 23-11-2019, 03:50 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

Đăng ngày: 31-08-2019; 163 lần đọc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH​ ngày 28/8/2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020. 

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT(Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017), giáo dục trung học tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản của toàn ngành.

Các Sở GDĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ.Chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính: Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

VQH