English Thứ Năm, 14-11-2019, 08:41 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

Đăng ngày: 14-08-2019; 223 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thu hồi khoáng sản là đất dư thừa (b​ao gồm đất sét) trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020; số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp có thu hồi đất dư thừa (bao gồm đất sét) thì xác định khối lượng đất dư thừa, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 

                                                                                   V.N