English Thứ Năm, 24-10-2019, 06:38 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 22-07-2019; 524 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kết luận số 1163-KL/TU ngày 01/7/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười sáu (khóa XIX), Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở​, ban ngành, địa phương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết nêu trên.

B.T