English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:56 (GMT+7)
 
Tin nổi bật

Đánh giá công tác tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương, công chức, viên chức

Đăng ngày: 16-07-2019; 1508 lần đọc

Đánh giá về tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương, công chức, viên chức tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ sáng 16-7, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cho rằng, việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở một số địa phương còn chưa hợp lý, tổ chức bộ máy chưa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, vướng mắc; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính còn khó khăn, chính sách giả​i quyết dôi dư đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa có quy định cụ th, khó triển khai thực hiện.

 

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao, các biện pháp giải quyết chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản nhưng vẫn đưa vào diện tinh giản biên chế.

 

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dụng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp; hoàn thiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch.

 

Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 -2021; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt theo luật định; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia,…

 

P.V