English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:20 (GMT+7)
 
Kinh tế

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020

Đăng ngày: 11-07-2019; 386 lần đọc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4538/BKHĐT-TH​ ngày 03/7/2019 hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Khung hướng dẫn kế hoạch này.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành, địa phương, bao gồm: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch, cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại và ước cả năm 2019.

Đối với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó lưu ý chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của ngành, địa phương và quốc gia.

Việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về xây dựng và tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020¬2022 các ngành, các cấp. Các bộ, ngành trung ương và địa phương xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 03 năm 2020-2022 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 cấp quốc gia.

Chi tiết nội dung hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính kèm. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2019.

Các bộ, ngành và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/9/2019.

VQH