English Thứ Hai, 19-08-2019, 13:22 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 08-03-2019; 864 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hành động nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017; phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

 

Kế hoạch đề ra một số nội dung chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường; bảo vệ môi trường các khu vực trọng đim; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; các hệ thống sông, suối, hồ, đập, kênh, mương; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý chất thải nguy hại; đẩy mạnh nghiên cứu và ng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường.

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể của ngành, địa phương mình để làm cơ sở triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/03/2019; định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo UBND tnh và HĐND tỉnh Quảng Ngãi tình hình thực hiện Kế hoạch.

 

                                                                               T.H