English Thứ Sáu, 19-07-2019, 08:26 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Bình Sơn

Đăng ngày: 06-12-2018; 192 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Bình Sơn trực thuộc UBND huyện Bình Sơn trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện.

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Bình là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nh​ân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

 

Trung tâm có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện.

 

                 Vương Minh