English Thứ Bảy, 24-08-2019, 23:17 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng ngày: 05-12-2018; 425 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại nội dung Báo cáo số 847/BC-UBND ngày 14/11/2018 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2019 và năm 2020 để làm cơ sở phân khai kinh phí theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2019, năm 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Nhẫn