English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:29 (GMT+7)
 
Pháp luật

Sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Đăng ngày: 01-12-2018; 317 lần đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP​ ngày 29/11/2018sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 29/11/2018 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 15/01/2019. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

VQH