English Thứ Bảy, 21-09-2019, 23:02 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án giao và cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 27-11-2018; 323 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đế thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung kiến nghị tại tiết 2.1, điểm 2 Mục II Báo cáo số 3598/BC-SNNPTNT ngày 19/11/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại của các Phương án giao rừng đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng đã phê duyệt, trường hợp chưa hoàn thành trong năm 2018 thì lập thủ tục xin gia hạn theo quy định, nêu rõ khối lượng đã hoàn thành, lý do chậm trễ, tiến độ thực hiện trong thời gian đến, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Sơn Tây, Nghĩa Hành khẩn trương làm việc với sở, ngành có liên quan theo nội dung Công văn số 3467/SNNPTNT ngày 09/11/2018 và Công văn số 3087/SNNPTNT ngày 12/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn chỉnh các Phương án giao rừng; gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Đức Phổ, Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, lập các Phương án giao rừng, cho thuê rừng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời quản lý lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định.

 

                                                                        V,N