English Thứ Hai, 14-10-2019, 22:16 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Đăng ngày: 05-11-2018; 415 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5889/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020; có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá, lập đề xuất dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thành phố Quảng Ngãi và bãi rác Đức Phổ theo danh mục kèm theo Công văn số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2018.

 

P.V