English Thứ Sáu, 24-01-2020, 20:57 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Khẩn trương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp

Đăng ngày: 05-09-2018; 385 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch: 83/KH-UBND82/KH-UBND. Nếu không đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Lam Uyên