English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:22 (GMT+7)
 
Pháp luật

Quy định mới về thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Đăng ngày: 15-04-2018; 230 lần đọc

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP​ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên; có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa như hệ thống máy chủ, phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm; đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; điều lệ hoạt động không trái với quy định tại Nghị định này.

Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ.

Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên. Riêng thành viên kinh doanh phải có vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng trở lên.

Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa gồm: Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh; dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định này kèm Biên bản thông qua dự thảo Điều lệ. Dự thảo Điều lệ hoạt động do người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa ký.

VQH