English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:14 (GMT+7)
 
Pháp luật

Một số Biểu mẫu mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa

Đăng ngày: 13-04-2018; 293 lần đọc

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2018 và bãi bỏ Phụ lục mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 và Điều 15 của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT; cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 132/2015/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư này.

Thông tư ban hành kèm theo một số mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Các mẫu biên bản, mẫu quyết định khác áp dụng theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

VQH