English Thứ Sáu, 13-12-2019, 23:17 (GMT+7)
 
Kinh tế

Đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP

Đăng ngày: 12-04-2018; 480 lần đọc

Liên quan đến việc xin chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 (Nhà đầu tư) tại Văn bản số 102/2018/HNC-620 ngày 23/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và thống nhất về chủ trương việc Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,​ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Nhà đầu tư tại Văn bản nêu trên và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2686-CV/TU ngày 10/4/2018 để tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; hoàn thành chậm nhất ngày 26/4/2018. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để Nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

B.T