English Thứ Hai, 23-09-2019, 02:17 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Nghiêm túc thực hiện công khai ngân sách

Đăng ngày: 12-04-2018; 610 lần đọc

Thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN​ ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc công khai ngân sách theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo và Tin học) thường xuyên rà soát, kiểm tra, cập nhật chuyên mục "Công khai ngân sách" trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính; đảm bảo công khai ngân sách đúng nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định.

                                                                             T.H