English Thứ Bảy, 14-12-2019, 00:11 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Khẩn trương báo cáo dự án quy hoạch

Đăng ngày: 12-04-2018; 406 lần đọc

Ngày 13/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1249/UBND-TH​ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo danh mục quy hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 448/SKHĐT-TH ngày 06/4/2018, đến này vẫn còn 02 địa phương là UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Tây Trà chưa có báo cáo (huyện Trà Bồng có báo cáo nhưng không đúng yêu cầu) rà soát danh mục dự án quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương trên và yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và hai huyện: Trà Bồng, Tây Trà nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 12/4/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2018 theo Công văn số 2210/BKHĐT-QLQH ngày 06/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

                                                                               T.H