English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:38 (GMT+7)
 
Kinh tế

Khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Trạm xử lý nước thải đô thị tập trung theo hình thức PPP

Đăng ngày: 11-04-2018; 460 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Trạm xử lý nước thải đô thị tập trung theo hình thức PPP theo đề nghị của liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Công nghệ xử lý nước COWATECH tại văn bản số 1009/2018/CT-HN ngày 27/3/2018.

 

Theo đó, Dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Quảng Ngãi thuộc danh mục dự án tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Công văn số 2736/UBND-TH ngày 11/5/2017). Do đó, UBND tỉnh hoan nghênh, ủng hộ và thống nhất chủ trương giao liên ​danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Công nghệ xử lý nước COWATECH nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại thành phố Quảng Ngãi theo hình thức PPP. Phương án đề xuất phải đảm bảo giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm nước thải tại đô thị thành phố Quảng Ngãi, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và triển khai nhanh trong năm 2019; xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án từ chủ các nguồn xả thải với mức phí đúng quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và các quy định khác có liên quan.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tích cực hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các số liệu mới nhất  cho liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Công nghệ xử lý nước COWATECH trong quá trình đề xuất xuất dự án Trạm xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; đảm bảo việc hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án trong thời gian sớm nhất.

 

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Công nghệ xử lý nước COWATECH phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án Trạm xử lý nước thải tập trung đô thị thành phố Quảng Ngãi đúng yêu cầu nêu tại Điểm 1 Công văn này, đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn Quảng Ngãi; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018 để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

 

Đối với đề xuất đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung tại các đô thị: Sa Huỳnh, Đức Phổ, Mộ Đức, La Hà, Châu Ổ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các huyện liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Trạm xử lý nước thải tại các đô thị nêu trên vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong tháng 5/2018. Trên cơ sở việc bổ sung danh mục này, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cho nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án theo quy định.

 

B.T