English Thứ Năm, 19-09-2019, 10:11 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 09-04-2018; 484 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo Các Sở: Tài chính, NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng tại Công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/4/2018.

Định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 14/4/2018 và định kỳ 6 tháng về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

P.V​