English Thứ Hai, 16-09-2019, 07:23 (GMT+7)
 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25-29/12/2017)

Đăng ngày: 29-12-2017; 2238 lần đọc

Chấn chỉnh việc xin chủ trương, tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, hội nghị, đi nước ngoài; Tổ chức thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Thống kê đất nông nghiệp do nhà nước quản lý nhằm tạo quỹ đất phục vụ công tác thu hút đầu tư​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25-29/12/2017).​

Chấn chỉnh việc xin chủ trương, tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, hội nghị, đi nước ngoài

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kỷ niệm, các ngày lễ theo đúng quy định tại Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức họp, hội nghị, gặp mặt truyền thống của ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và Công văn số 400-CV/TU ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 1257/UBND-NC ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

​Việc tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết năm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và chỉ tổ chức họp, hội nghị nội bộ ngành, đơn vị, địa phương, với yêu cầu nội dung có chất lượng, thời gian tổ chức gọn (01 buổi), tiết kiệm, có hiệu quả; không mời ngành, địa phương khác dự; đối với những nội dung quan trọng về quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông,…cần triển khai rộng thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép mới được tổ chức và được mời các ngành, địa phương liên quan tham dự.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian cuối năm, cần rà soát, tập trung quyết liệt để tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngay từ đầu năm; hạn chế đi công tác ngoài tỉnh và nghỉ phép vào thời điểm cuối năm (trừ trường hợp thật sự cần thiết), theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6870/UBND-TH ngày 07/11/2017.

 

Đối với việc xin chủ trương thành lập đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài: Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ngoài ra, việc đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài sử dụng ngân sách nhà nước phải hết sức tiết kiệm, chỉ cử một vài cán bộ có liên quan trực tiếp đi học tập và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 3603/UBND-NC ngày 16/6/2017. Nghiêm cấm việc lợi dụng đi học tập để tham quan, du lịch ở nước ngoài. Giao Sở Ngoại vụ tổ chức thẩm định và kiên quyết không tham mưu UBND tỉnh đối với các trường hợp đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trái với nội dung nêu trên.

 

Từ nay về sau, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh không cho chủ trương tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, hội nghị, đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài… trái với nội dung văn bản này và các văn bản nêu trên. 

 

Tổ chức thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan nghiên cứu quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm và một số nội dung quy định của UBND tỉnh.

 

​Về một số nội dung quy định: Trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm đ​ịnh và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm, gửi UBND cấp xã thông qua Bộ phận tài chính, kế toán xã nội dung, biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hằng năm, thực hiện đúng quy định tại Điều 5 của Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ đầu tư phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kế hoạch vốn và vốn đã thanh toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo biểu mẫu số 04/CĐT kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  trước khi lập báo cáo quyết toán năm.

 

UBND cấp xã (bộ phận tài chính, kế toán xã) thẩm định, xét quyệt và thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt, quyết toán năm gửi các chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hằng năm báo cáo UBND cấp xã để trình HĐND xã phê chuẩn.

 

Đồng thời, UBND cấp xã tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân  sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm do địa phương quản lý gửi cho UBND cấp huyện qua Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và Kho bạc Nhà nước theo biểu mẫu số 04/CQTH kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Về thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư hàng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý: Đối với nguồn vốn do cấp huyện và cấp xã quản lý, chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho UBND cấp xã trước ngày 01/3 năm sau.

 

Đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý, chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý chủ đầu tư trước ngày 01/3/ năm sau. Các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã được phân cấp quản lý chủ đầu tư gửi quyết toán năm cho UBND cấp huyện trước ngày 31/3 năm sau.

 

Đối với nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý, chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý chủ đầu tư trước ngày 01/4 năm sau. Các sở,  ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố được phân cấp quản lý chủ đầu tư gửi quyết toán năm cho Sở Tài chính trước ngày 01/5 năm sau.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định, cơ quan tài chính phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc theo mẫu số 01/TBTĐ ban hành kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Các nội dung khác không quy định tại văn bản này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Thông báo số 379-TB/TU ngày 20/12/2017).   

 

​Về Quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Quy hoạch phát triển không gian và bố trí mặt bằng để xây dựng và hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất”, đảm bảo thời hạn hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7828/UBND-CNXD ngày 19/12/2017.

 

Về vấn đề còn vướng mắc liên quan đến 02 hạng mục phát sinh của Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (gồm: Hệ thống mương thoát nước dọc kết hợp mái kè taluy Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 và Tuyến đường dân sinh phía Tây vị trí 4): Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương báo cáo, đề xuất nguồn kinh phí xử lý 02 hạng mục phát sinh từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chậm nhất ngày 05/01/2018, trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị của huyện phối hợp với Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 766-QĐ/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân dỡ dọn nhà cửa bàn giao mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Chủ đầu tư chậm nhất trước 30/6/2018.

 

Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 cho các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

​Căn cứ kế hoạch vốn giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân​ bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018 và bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

 

Căn cứ kế hoạch vốn được phân cấp, UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định danh mục dự án đầu tư kế hoạch năm 2018 đảm bảo các quy định tại Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thật sự cấp thiết, cấp bách. Sau khi phân khai danh mục dự án, các huyện, thành phố báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 15/01/2018. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

Giao Sở Tài chính thông báo chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và bổ sung có mục tiêu cho đơn vị cấp dưới để thanh toán đối với các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành và không được vượt tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn từng dự án được duyệt và kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

Cho phép sử dụng vốn bố trí thực hiện đầu tư để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư trong cùng một dự án, trên cơ sở bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước.

Thống kê đất nông nghiệp do nhà nước quản lý nhằm tạo quỹ đất phục vụ công tác thu hút đầu tư

​Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình tiếp cận đất đai, lựa chọn vị trí và hoàn thiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp hiện do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn từng xã; trong đó, báo cáo cụ thể quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/01/2018.

 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5035/UBND-NNTN ngày 18/8/2017 và Công văn số 7327/UBND-NNTN ngày 18/8/2017 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không đưa vào thực hiện dự án và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện phương án dồn điền đổi thửa cho người dân, tạo ra mỗi xã có từ 01- 02 cánh đồng mẫu lớn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo thống kê về quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp), tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục thống kê quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, để các sở, ngành địa phương sử dụng danh mục này cung cấp, tư vấn cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện công tác thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thành trước ngày 30/01/2018.

 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5035/UBND-NNTN ngày 18/8/2017 và Công văn số 7327/UBND-NNTN ngày 18/11/2017 theo thời gian quy định. Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoán đổi quỹ đất công ích (nhỏ lẻ, phân tán) với đất nông nghiệp của các hộ dân, tạo ra quỹ đất công ích rộng lớn, tập trung tại 01 vị trí để phục vụ thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 30/01/2018.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng đất đối với các cánh đồng mẫu lớn sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa để phát huy hiệu quả sử dụng đất, trình UBND tỉnh trong Quý I/2018.

 

T.H (tổn​g hợp)​