English Thứ Bảy, 18-01-2020, 02:28 (GMT+7)
 
 Danh sách người phát ngôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 124/TB​-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)