English Chủ Nhật, 26-05-2019, 00:25 (GMT+7)
 
 Danh sách người phát ngôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 139/TB​-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

Cố định

Di động

1

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Minh Đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0255.3822.858

0905.107.010

 nmdao@quangngai.gov.vn

2

Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Nguyễn Minh Tài

Trưởng Ban

0255.3645.687

0913.453.005

nguyenminhtai@dungquat.com.vn

Đàm Minh Lễ

Phó trưởng Ban

0255.3641.503

0914.011.024

damminhle@dungquat.com.vn

 

3

BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Tiêu Sinh

Phó Giám đốc

0255.3711.887

0909.694.172

tieusinh60@gmail.com

 

Bùi Quang Danh

Phó Giám đốc

0255.3831.045

0982.043.057

Danh190268@gmail.com

4

Ban Dân tộc tỉnh

Hồ Văn Thế

Trưởng Ban

0255.3831.612

0165.504.7029

Hvthe-bdt@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thế Nhân

Phó Trưởng Ban

0255.3831.615

0914.226.657

ntnhan-bdt@quangngai.gov.vn

 

5

Công an tỉnh

Nguyễn Thanh Trang

Giám đốc

069.4309.999

0913.470.670

ca@quangngai.gov.vn

6

Cục Hải quan tỉnh

Huỳnh Văn Cần

Cục trưởng

0255.3817.778

0905.817.775

canhv@customs.gov.vn

 

Lê Văn Quang

Phó Cục trưởng

0255.3830.771

0903.506.221

quanglv@customs.gov.vn

7

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Văn Luyện

Cục trưởng

0255.3717.959

0915.975.145

nvluyen.qng@gdt.gov.vn

Trịnh Tuấn

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0255.3822.570

0905.822.017

ttuan.qng@gdt.gov.vn

8

Kho bạc nhà nước tỉnh

Nguyễn Văn Cần

Giám đốc

0255.3710.196

0914.010.477

cannv@vst.gov.vn

Nguyễn Văn Chiêm

Chánh Văn phòng

0255.3819.868

0903.570.938

chiemnv@vst.gov.vn

9

Sở Công Thương

Trần Phước Hiền

Giám đốc

0255.8520.256

0914.076.039

tphien-sct@quangngai.gov.vn

Võ Minh Tâm

Phó Giám đốc

0255.3822.286

0913.405.227

vmtam-sct@quangngai.gov.vn

 

10

 

Sở Giao thông vận tải

Hà Hoàng Việt Phương

Giám đốc

0255.3829.092

0914.128.888

hhvphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn

Lê Nhân

Phó Giám đốc

0255.3820.965

0917.983.979

lnhan-sgtvt@quangngai.gov.vn

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đỗ Văn Phu

Giám đốc

0255.3822.702

0913.428.407

dvphu@quangngai.edu.vn

Nguyễn Kiên

Phó Giám đốc

0255.3710.619

0905.818.678

nkien@quangngai.edu.vn

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngô Văn Trọng

 

Giám đốc

0255.3828649

0905.090.608

ngovantrong07@gmail.com

Nguyễn Đăng Lộc

 

Phó Giám đốc

0255.3828027

0914.188.894

dangloc63@gmail.com

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

0255.8556.002

0905.262.003

nvthanhskh@gmail.com

Hồ Trọng Phương

Phó Giám đốc

0255.8556.011

0914.900.263

hotrongphuong@gmail.com

14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Lương Kim Sơn

Giám đốc

0255.3822.431

0914.101.755

lkson@quangngai.gov.vn

Đinh Xuân Sâm

Phó Giám đốc

0255.3826.626

0914.113.898

dxsam@quangngai.gov.vn

15

Sở Ngoại vụ

Huỳnh Thị Ánh Sương

Giám đốc

0255.3607.464

0917.983.489

suonghta@yahoo.com

Lê Thanh Hiển

Phó Giám đốc

0255.3711.719

0905.113.989

Hien1166@gmail.com

16

Sở Nội vụ

Đoàn Dụng

Giám đốc

0255.3829.038

0914.737.493

ddung-snv@quangngai.gov.vn

Huỳnh Thêm

Quyền Chánh Văn phòng

 

0255.3822.864

0917.374.799

hthem-snv@quangngai.gov.vn

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dương Văn Tô

Giám đốc

0255.3822.241

0914.091.008

dvto-snn@quangngai.gov.vn

Trần Ngọc Thương

Phó Giám đốc

0255.3825.267

0913.155.528

tnthuong-snn@quangngai.gov.vn

18

Sở Tài chính

Huỳnh Chánh

Giám đốc

0255.3711.469

0905.151.213

Hchanh-stc@quangngai.gov.vn

Lê Văn Huy

Phó Giám đốc

0255.3711.045

0913.427.754

lvhuy-quangngai@chinhphu.vn

29

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Đỗ Minh Hải

Giám đốc

0255.3821.452

0913.470.818

dmhai-stnmt@quangngai.gov.vn

Phí Quang Hiển

Phó Giám đốc

0255.3714.820

0914.028.448

pqhienqngai@gmail.com

20

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thanh sơn

Giám đốc

0255.3711.575

0905.447.997

sonnt@ict-quangngai.gov.vn

Trần Cao Tánh

Phó Giám đốc

0255.3714.579

0905.055.682

tanhtc@ict-quangngai.gov.vn

21

Sở Tư pháp

Nguyễn Trung Tập

Giám đốc

0255.3822.774

0914.027.555

nttap-stp@quangngai.gov.vn

Phùng Văn Vũ

Chánh Văn phòng

0255.3822.714

0914.018.507

pvvu-stp@quangngai.gov.vn

22

Sở Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Nguyễn Minh Trí

Giám đốc

0255.3822.715

0918.257.755

nmtri-svhtt@quangngai.gov.vn

Nguyễn Hữu Thuận

Chánh Văn phòng

0255.3827.315

0914.091.640

Nhthuan

svhtt@quangngai.gov.vn

23

Sở Xây dựng

Nguyễn Phong

Giám đốc

0255.3822.445

0913.418.452

nphong-sxd@quangngai.gov.vn

Nguyễn Công Hoàng

Phó Giám đốc

0255.3831.768

0913.488.856

nchoang-sxd@quangngai.gov.vn

24

Sở Y tế

Nguyễn Tấn Đức

Giám đốc

0255.3822.611

0913.418.643

Ntduc-syt@quangngai.gov.vn

Lê Báy

Phó Giám đốc

0255.2211.534

0914.226.755

lbay-syt@quangngai.gov.vn

25

Tòa án nhân dân tỉnh

Phan Ngọc Minh

Phó Chánh án

0255.3838.579

0913.560.001

 

26

UBND huyện Ba Tơ

Trần Trung Triết

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ

0255.3863.222

0979.863.347

triettt@bato-quangngai.gov.vn

Phạm Giang Nam

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ

 

0913.418.400

nampg@bato-quangngai.gov.vn

27

UBND huyện Bình Sơn

Võ Đình Trà

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

0255.3642.222

0914.443.373

 

28

UBND huyện Đức Phổ

Trần Em

Chủ tịch UBND

 huyện Đức Phổ

0255.3976.409

0913.447.517

tem-ducpho@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thịnh

Phó CT UBND

huyện Đức Phổ

0255.2213.340

0914.068.938

nthinh-ducpho@quangngai.gov.vn

 

29

UBND huyện Minh Long

Võ Đình Tiến

Chủ tịch UBND huyện Minh Long

0255.3866.224

 

0914.740.891

minhlong@quangngai.gov.vn

30

UBND huyện Nghĩa Hành

Phan Bình

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành

0255.3861.223

0982.861.307

 

Bùi Đình Thời

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành

0255.3861.263

0979.849.497

 

31

UBND huyện Mộ Đức

Trần Văn Mẫn

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức

0255.3857.215

0917.983.159

tranvanman0308@gmail.com

Phạm Ngọc Lân

Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức

0255.3857.242

0914.011.001

ngoclan24168@gmail.com

32

UBND huyện Lý Sơn

Nguyễn Thanh

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn

0255.3867.317

0914.501.106

 

Phạm Thị Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn

0255.3867.316

0985.075.258

phamthihuong@gmail.com

33

UBND huyện Sơn Hà

 

Đinh Thị Thanh Hường

 

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà

 

0914.460.509

dtthuongsh@gmail.com

 

Dương Viết Thanh

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà

 

0914.119.753

 

34

UBND huyện Sơn Tây

Lê Văn Tùng

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây

 

0914.182.909

levantung2010@gmail.com

Tôn Thanh Hải

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tây

 

0914.216.845

thanhhaiton@gmail.com

35

UBND huyện Sơn Tịnh

Phạm Vinh

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh

0255.3842.172

0903.510.576

sontinh@quangngai.gov.vn

Lữ Xuân Ánh

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh

0255.3671.616

0914.167.339

36

UBND huyện Tư Nghĩa

Lê Trung Thành

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa

 

0914.017.225

ltthanh.tunghia@gmail.com

Huỳnh Ngọc Quận

Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa

 

0983.251.736

 

37

UBND huyện Trà Bồng

Nguyễn Xuân Bắc

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng

0255.3865.404

0914.120.317

Xuanbactb1966@gmail.com

Hồ Văn Thịnh

PCT UBND huyện Trà Bồng

0255.3865.685

0982.865.797

Vanthinhubnd@gmail.com

38

UBND thành phố Quảng Ngãi

Phạm Tấn Hoàng

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi

0255.3713.236

0914.012.765

pthoangsxd@gmail.com

39

Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà

Hoàng Như Lâm

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà

 

0914.270.674

hoangnhulam.huyentaytra@gmail.com