English Thứ Hai, 19-03-2018, 19:20 (GMT+7)
 
 Danh sách người phát ngôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 236/TB-UBND​ ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔ​N

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

Cố định

Di động

1

UBND tỉnh Quảng Ngãi​

Lê Minh Huấn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0255.3713.283

0913.427.769

lmhuan@quangngai.gov.vn

2

Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh

Nguyễn Minh Tài

Trưởng Ban

0255.3645.687

0913.453.005

nguyenminhtai@dungquat.com.vn

Đàm Minh Lễ

Phó trưởng Ban

0255.3641.503

0914.011.024

damminhle@dungquat.com.vn

 

3

BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Tiêu Sinh

Phó Giám đốc

0255.3711.887

0909.694.172

tieusinh60@gmail.com

 

Bùi Quang Danh

Phó Giám đốc

0255.3831.045

0982.043.057

danh190268@gmail.com

4

Ban Dân tộc

Hồ Văn Thế

Trưởng Ban

0255.3831.612

0165.504.7029

hvthe-bdt@quangngai.gov.vn

Nguyễn Vương

Phó Trưởng Ban

0255.3831.615

0905.409.954

nvuong-bdt@quangngai.gov.vn

 

5

Công an tỉnh

Nguyễn Thanh Trang

Giám đốc

069.4309.999

0913.470.670

ca@quangngai.gov.vn

6

Cục Hải quan tỉnh

Huỳnh Văn Cần

Cục trưởng

0255.3817.778

0905.817.775

canhv@customs.gov.vn

 

Lê Văn Quang

Phó Cục trưởng

0255.3830.771

0903.506.221

quanglv@customs.gov.vn

7

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Văn Luyện

Phó Cục trưởng

0255.3717.959

0915.975.145

nvluyen.qng@gdt.gov.vn

Võ Hùng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0255.3822.570

0913.407.784

vhung.qng@gdt.gov.vn

8

Kho bạc nhà nước tỉnh

Nguyễn Văn Cần

Phó Giám đốc

0255.3710.196

0914.010.477

cannv@vst.gov.vn

Nguyễn Văn Chiêm

Chánh Văn phòng

0255.3819.868

0903.570.938

chiemnv@vst.gov.vn

9

Sở Công Thương

Trần Phước Hiền

Giám đốc

0255.8520.256

0914.076.039

tphien-sct@quangngai.gov.vn

Nguyễn Đức Hoài

Phó Giám đốc

0255.3817.024

0977.224.884

ndhoai-sct@quangngai.gov.vn

10

Sở Giao thông-Vận tải

Hà Hoàng Việt Phương

Giám đốc

0255.3829.092

0914.128.888

hhvphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thúy Na

Chánh Văn phòng

 

0255.3824.015

0905.759.222

nttna-sgtvt@quangngai.gov.vn

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đỗ Văn Phu

Giám đốc

0255.3822.702

0913.428.407

dvphu@quangngai.edu.vn

Nguyễn Kiên

Phó Giám đốc

0255.3710.619

0905.818.678

nkien@quangngai.edu.vn

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngô Văn Trọng

Giám đốc

0255.3828.649

0905.090.608

ngovantrong-skhdt@quangngai.gov.vn;

Nguyễn Đăng Lộc

Phó Giám đốc

0255.3828.027

0914.188.894

ndloc-skhdt@quangngai.gov.vn;

14

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

0255.8556.002

0905.262.003

nvthanh-skh@quangngai.gov.vn

Hồ Trọng Phương

Phó Giám đốc

0255.8556.011

0914.900.263

htphuong-skh@quangngai.gov.vn

15

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Lương Kim Sơn

Giám đốc

0255.3822.431

0914.101.755

lkson@quangngai.gov.vn

Đinh Xuân Sâm

Phó Giám đốc

0255.3826.626

0914.113.898

dxsam-sld@quangngai.gov.vn

16

Sở Ngoại Vụ

Huỳnh Thị Ánh Sương

Giám đốc

0255.3607.464

0917.983.489

htasuong-sngv@quangngai.gov.vn

Lê Thanh Hiển

Phó Giám đốc

0255.3711.719

0905.113.989

lthien-sngv@quangngai.gov.vn

17

Sở Nội vụ

Đoàn Dụng

Giám đốc

0255.3829.038

0914.737.493

ddung-snv@quangngai.gov.vn

Lê Quang Hùng

Chánh Văn phòng

 

0255.3822.864

0916.046.457

lqhung-snv@quangngai.gov.vn

18

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dương Văn Tô

Giám đốc

0255.3822.241

0914.091.008

dvto-snn@quangngai.gov.vn

Trần Ngọc Thương

Phó Giám đốc

0255.3825.267

0913.155.528

tnthuong-snn@quangngai.gov.vn

19

Sở Tài chính

Huỳnh Chánh

Giám đốc

0255.3711.469

0905.151.213

hchanh-stc@quangngai.gov.vn

Võ Văn Rân

Phó Giám đốc

0255.3818.822

0914.076.085

vvran-stc@quangngai.gov.vn

20

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Đỗ Minh Hải

Giám đốc

0255.3821.452

0913.470.818

dmhai-stnmt@quangngai.gov.vn

Phí Quang Hiển

Phó Giám đốc

0255.3714.820

0914.028.448

pqhien-stnmt@quangngai.gov.vn

21

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thanh sơn

Giám đốc

0255.3711.575

0905.447.997

sonnt@ict-quangngai.gov.vn

Trần Cao Tánh

Phó Giám đốc

0255.3714.579

0905.055.682

tanhtc@ict-quangngai.gov.vn

22

Sở Tư pháp

Nguyễn Trung Tập

Giám đốc

0255.3822.774

0914.027.555

nttap-stp@quangngai.gov.vn

Phùng Văn Vũ

Chánh Văn phòng

0255.3822.714

0914.018.507

pvvu-stp@quangngai.gov.vn

23

Sở Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Nguyễn Đăng Vũ

Giám đốc

0255.3822.715

0913.472.545

ndvu-svhtt@quangngai.gov.vn

Nguyễn Hữu Thuận

Chánh Văn phòng

0255.3827.315

0914.091.640

nhthuan-svhtt@quangngai.gov.vn

24

Sở Xây dựng

Nguyễn Phong

Giám đốc

0255.3822.445

0913.418.452

nphong-sxd@quangngai.gov.vn

Nguyễn Công Hoàng

Phó Giám đốc

0255.3831.768

0913.488.856

nchoang-sxd@quangngai.gov.vn

25

Sở Y tế

Nguyễn Tấn Đức

Giám đốc

0255.3822.611

0913.418.643

ntduc-syt@quangngai.gov.vn

Nguyễn Xuân Mến

Phó Giám đốc

0255.2211.534

0949.823.456

nxmen-syt@quangngai.gov.vn

26

UBND huyện Ba Tơ

Trần Trung Triết

Chủ tịch

0255.3863.222

0979.863.347

tttriet-bato@quangngai.gov.vn

Phạm Giang Nam

Phó Chủ tịch

 

0913.418.400

pgnam-bato@quangngai.gov.vn

27

UBND huyện Bình Sơn

Võ Đình Trà

Chủ tịch

0255.3642.222

0914.443.373

vdtra-binhson@quangngai.gov.vn;

28

UBND huyện Đức Phổ

Trần Em

Chủ tịch

0255.3976.409

0913.447.517

tem-ducpho@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thịnh

Phó Chủ tịch

0255.2213.340

0914.068.938

nthinh-ducpho@quangngai.gov.vn

39

UBND huyện Minh Long

Võ Đình Tiến

Chủ tịch

0255.3866.224

0914.740.891

minhlong@quangngai.gov.vn

Nguyễn Văn Bảy

Phó Chủ tịch

0255.3866.223

0982.374.489

nvbay-minhlong@quangngai.gov.vn

30

UBND huyện Nghĩa Hành

Phan Bình

Chủ tịch

0255.3861.223

0982.861.307

pbinh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

Bùi Đình Thời

Phó Chủ tịch

0255.3861.263

0979.849.497

bdthoi-nghiahanh@quangngai.gov.vn

31

UBND huyện Mộ Đức

Trần Văn Mẫn

Chủ tịch

0255.3857.215

0917.983.159

tvman-moduc@quangngai.gov.vn

Phạm Ngọc Lân

Phó Chủ tịch

0255.3857.242

0914.011.001

pnlan-moduc@quangngai.gov.vn  

32

UBND huyện Lý Sơn

Nguyễn Thanh

Chủ tịch

0255.3867.317

0914.501.106

nthanh-lyson@quangngai.gov.vn

Phạm Thị Hương

Phó Chủ tịch

0255.3867.316

0985.075.258

pthuong-lyson@quangngai.gov.vn

33

UBND huyện Sơn Hà

Đinh Thị Thanh Hường

Chủ tịch

 

0914.460.509

dtthanhhuong-sonha@quangngai.gov.vn;

Dương Viết Thanh

Phó Chủ tịch

 

0914.119.753

dvthanh-sonha@quangngai.gov.vn;

34

UBND huyện Sơn Tây

Lê Văn Tùng

Chủ tịch

 

0914.182.909

lvtung-sontay@quangngai.gov.vn

Tôn Thanh Hải

Chánh Văn phòng

 

0914.216.845

tthai-sontay@quangngai.gov.vn

35

UBND huyện Sơn Tịnh

Phạm Vinh

Chủ tịch

0255.3842.172

0903.510.576

sontinh@quangngai.gov.vn

Lữ Xuân Ánh

Phó Chủ tịch

0255.3671.616

0914.167.339

36

UBND huyện Tư Nghĩa

Lê Trung Thành

Chủ tịch

 

0914.017.225

ltthanh-tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Ngọc Quận

Phó Chủ tịch

 

0983.251.736

hnquan-tunghia@quangngai.gov.vn

37

UBND huyện Trà Bồng

Nguyễn Xuân Bắc

Chủ tịch

0255.3865.404

0914.120.317

nxbac-trabong@quangngai.gov.vn

Hồ Văn Thịnh

Phó Chủ tịch

0255.3865.685

0982.865.797

hvthinh-trabong@quangngai.gov.vn

38

UBND thành phố Quảng Ngãi

Phạm Tấn Hoàng

Chủ tịch

0255.3713.236

0914.012.765

pthoang-thanhpho@quangngai.gov.vn;

39

UBND huyện Tây Trà

Hoàng Anh Ngọc

Chủ tịch

 

0979.101.076

hangoc-taytra@quangngai.gov.vn

Hoàng Như Lâm

Phó Chủ tịch

 

0914.270.674

hnlam-taytra@quangngai.gov.vn